Äänipäät-kuoro tuo toiminnassa korostuneesti esille tietyn pitäjän (Veteli) kansanperinnettä ja kulttuuria. Keikkojen jälkeen useat kannattajat ovat kuitenkin tuleet peräämään asian todellista tolaa: oletteko te oikeasti kaikki Vetelistä? Rehellisyyden nimissä tähän on vastattava että emme ole, kunnes herää kysymys: “mistä te sitten olette?”.

Yhdistyksen rekisterit ovat salaisia tietoja, mutta onnistuin onkimaan tätä juttua varten tiedot kunkin aktiivisen jäsenen etunimistä, kotipaikasta sekä stemmasta. Nykyteknologiaa apunakäyttäen kirjoitin seuraavan R-kielisen koodin saadakseni aikaan ns. kuntakartan.

Koodi aineistojen hakuun ja analysointiin


# Ladataan tarvittavat analyysikirjastot
library(XML)
library(plyr)
library(reshape2)
library(ggplot2)
library(stringr)
library(gpclib)
library(RColorBrewer)
library(mapproj)
library(maptools)
library(rgdal)
library(RJSONIO)
library(car)
library(extrafont)
loadfonts()
# Funktio paikkakuntien geokoodaukseen google mapsin avulla
getGeoCode <- function(gcStr) {
  library("RJSONIO") #Load Library
  gcStr <- gsub(" ", "%20", gcStr) #Encode URL Parameters
  # Open Connection
  connectStr <- paste("http://maps.google.com/maps/api/geocode/json?sensor=false&address=",
    gcStr, sep = "")
  con <- url(connectStr)
  data.json <- fromJSON(paste(readLines(con), collapse = ""))
  close(con)
  # Flatten the received JSON
  data.json <- unlist(data.json)
  lat <- data.json["results.geometry.location.lat"]
  long <- data.json["results.geometry.location.lng"]
  gcodes <- c(lat, long)
  names(gcodes) <- c("lat", "long")
  return(gcodes)
}
# ladataan avoin data
df <- read.csv("/kuvat/wordpress_saitti/kuorolaiset.csv")
# valitaan uniikit kaupungit
df.2 <- df[-which(duplicated(df$kaupunki)), ]
# jaetaan uniikit kaupungit kahteen osaan
df.2.1 <- head(df.2, 7)

# geokoodataan googlemapsin avulla
df.loc.1 <- with(df.2.1, data.frame(stemma, nimi, kaupunki, laply(kaupunki,
  function(val) {
    getGeoCode(val)
  })))
df.2.2 <- tail(df.2, 7)
df.loc.2 <- with(df.2.2, data.frame(stemma, nimi, kaupunki, laply(kaupunki,
  function(val) {
    getGeoCode(val)
  })))

df.loc <- rbind(df.loc.1, df.loc.2)
df.loc$stemma <- NULL
df.loc$nimi <- NULL

df.x <- join(df, df.loc, by = "kaupunki")


df.x$long <- as.numeric(levels(df.x$long))[df.x$long]
df.x$lat <- as.numeric(levels(df.x$lat))[df.x$lat]

# ----- shapefile Suomi
library(sp)
con <- url("http://gadm.org/data/rda/FIN_adm0.RData")
print(load(con))
close(con)

# shapefile into data.frame
gpclibPermit()
gadm@data$id <- rownames(gadm@data)
gadm.points <- fortify(gadm, region = "id")
gadm.df <- merge(gadm.points, gadm@data, by = "id")


Koodin kartan piirtämiseen


library(ggplot2)
cnames <- df.x[-which(duplicated(df.x$kaupunki)), ]

ggplot(gadm.df, aes(long, lat, group = group)) + geom_polygon(fill = "Azure 1",
  color = "Dark Gray") + coord_map(project = "azequidistant") + geom_point(data = df.x,
  aes(long, lat, group = kaupunki, color = stemma, label = nimi), shape = 1,
  size = 3, position = position_jitter(width = 0.2, height = 0.2)) + coord_map(project = "azequidistant") +
  geom_text(data = cnames, aes(long, lat, label = kaupunki, group = kaupunki),
    size = 3, color = "black", hjust = 0.5, vjust = -2, family = "Russo One") +
  theme_bw(base_size = 12, base_family = "Russo One")

Kartta tarkempana

Johtopäätökset

On ilmeistä että analyysi vesittää Äänipäät-kuoron aseman veteliläisten aisankannattajana, sillä ainoastaan kaksi kuoron jäsenistä asuu Vetelissä. Lieventävä asianhaarana todettakoon, että molemmat näistä edustava kartan mukaan juuri hedelmällisintä kakkostenori-stemmaa.

Valtaosa kuorolaisista on asettunut 60. leveyspiirin tuntumaan, etupäässä ns. Helsingin metropolialueelle. Toinen keskittymä on Kokkolan seudulla.

Analyysi osoittaa, että Äänipäät-kuoro on lähtenyt mukaan vaalien alla paljon parjattuun keskittämistouhuun jättämällä syntysijansa ja suuntaamalla suuriin keskuksiin. Kunnallispoliittisen retoriikan keinoin tästä voisi puhua ns. kulttuuripalvelujen heikentämisenä – mistä on viety kuorolaulajat on sieltä viety myös mahdollisuus harrastaa kuorolaulua. Mutta, riippumatta kunnallisvaalien tuloksesta, Äänipäät iskee takaisin jälleen ensi kesänä. Vestifaalijärjestelyt on polkaistu jo käyntiin ja tarjolla tulee olemaan kunta- ja puoluerajat ylittävää kuorolaulun harrastamista, niin esiintyjille kuin yleisölle.Julkaistu
18 October 2012
Äänipäiden puolesta:

Äänipäät

Tagit